Daňové poradenství

 • Daňovou metodiku + daňový audit
  • Správnosti věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů.
  • Stanovení rozdílu účetních a daňových odpisů.
  • Kontrolu vyřazeného majetku, vyčíslení rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen.
  • Kontrolu smluvních vztahů, které významným způsobem ovlivňují hospodářský výsledek společnosti.
  • Kontrolu výnosů zaúčtovaných na účtech účtové třídy 6 z hlediska jejich vyloučení ze zdanitelných výnosů.
  • Prověření zahrnování časově rozlišeného nájemného z leasingových smluv do daňově účinných nákladů.
  • Kontrolu nejvýznamnějších položek účtu ostatních služeb a mimořádných nákladů.
  • Posouzení systému účtování mank a škod.
  • Kontrolu splnění podmínek pro uznání smluvních pokut a úroků z prodlení v daňových nákladech.
  • Kontrolu splnění podmínek pro uznání smluvních pokut a úroků z prodlení v daňových nákladech.
  • Kontrolu systému tvorby rezerv a opravných položek ovlivňujících daňový základ.
  • Kontrolu reklamních a darovacích smluv, vyčíslení hodnoty darů jako položek snižujících základ daně.
  • Kontrolu plateb do zahraničí za poskytnuté služby.
  • Kontrolu transakcí se spřízněnými subjekty.
  • Vyčíslení nároku na slevy na dani.
  • Výpočet daňové povinnosti, příp. vyčíslení daňové ztráty.
  • Poradenství v oblasti investičního majetku

  • Poradenství v souvislosti se zatříděním majetku do příslušných odpisových skupin.
  • Návrhy optimalizace evidence majetku (tvorba souborů majetku, příslušenství majetku).
  • Ověření splnění podmínek pro uvedení majetku do užívání, správnost stanovení doby odpisování.
  • Poradenství v oblasti evidence majetku pro účely nárokování reinvestičního odpočtu ze vstupní ceny majetku.
  • Poradenství v oblasti nákladů vynaložených na opravy a technického zhodnocení.
  • Prověření uzavřených nájemních smluv, provádění technického zhodnocení na najatém majetku
  • Formulace smluv při dodávkách investičních celků s ohledem na problematiku DPH (problematika dílčích plnění, stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, atd.).
  • Poradenství při přípravě a zpracování podkladů k tvorbě rezerv na opravy hmotného majetku posuzování uzavřených smluv, zejm. smluv o dílo s ohledem na možné daňové důsledky z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty
  • Školení pracovníků klienta zodpovědných za oblast majetku v souvislosti s prováděnými opravami, údržbou, investicemi, návaznost na účetní evidenci.

 • Zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní, ke kterým je klient povinen
 • Zastupování klienta při jednání se správcem daně
 • Zaškolení pracovníků účtárny klienta při novelách a změnách v daňové oblasti
 • Hlídání platebních povinnosti v rámci daní
 • Daňové poradenství on-line( mobil, e-mail)

Nemusíte se rozhodnout hned, ale nezávislou nabídku našich účetních a daňových služeb v oblasti daňového poradenství a vedení účetnictví Vám můžeme nabídnout ihned.